ขอบคุณที่แชร์บทความนะครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Auth0 นิดหน่อย มันสามารถทำ feature เหล่านี้ได้ไหมนะครับ

1. บังคับเปลี่ยน Password ทุก ๆ 90 วัน ให้ user reset password เองได้

2. กำหนดจำนวนการผิดของ Password ผิดได้ 3 ครั้งจากนั้นล็อคการใช้งานของ user

3. กำหนดว่า Password ที่จะเปลี่ยน ห้ามซ้ำกับที่กำหนดก่อนหน้า 3-4 รหัส

4. กำหนดให้เปลี่ยน Password ครั้งแรกที่เข้าใช้งาน

5. ห้ามเปลี่ยน Password มากกว่า 1 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

ขอบคุณครับ

Manassarn Manoonchai

Fill something here.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store